Back

Officiële registratie als zelfstandige

Leuven Accountants kan via een ondernemingsloket inschrijving aanvragen in de Kruispunt Bank van Ondernemingen en op deze wijze een ondernemingsnummer bekomen voor iedere vennootschap of zelfstandige. Gelijktijdig wordt de zelfstandige of zaakvoerder (van vennootschap) aangesloten bij de sociale kas voor zelfstandigen waaraan op kwartaalbasis de sociale bijdragen zullen moeten worden betaald. Aanvraag van een ondernemingsnummer kan ook op bijberoepelijke basis, hetgeen mogelijks afhankelijk van de omvang van het inkomen tot lagere sociale bijdragen kan leiden. Bijberoepelijk zelfstandige worden heeft als voorwaarde dat er reeds een activiteit als bediende lopende is (of dat er minstens reeds een ander regime van sociaal statuut bestaat). Heel erg belangrijk tot het vlot bekomen van een ondernemingsnummer is het diploma van de kandidaat-zelfstandige. Bij afwijzing of ontbreken van een geldig verklaard diploma moet er naar alternatieve oplossingen worden gezocht. Leuven Accountants heeft een vlotte samenwerking met ondernemingsloket Partena en kan snel duidelijkheid verkrijgen over de al dan niet toereikendheid van eender welk diploma waar ook ter wereld behaald. De kostprijs van de verplichte administratieve tussenkomst van het ondernemingsloket is ca. 83 euro. Bij een eerste bezoek aan Leuven Accountants omtrent de aanvang van een zelfstandige activiteit (ongeacht of dit als freelancer of via een vennootschap zal gebeuren) is om het laatst en/of meest gekwlificeerde diploma mee te brengen ten einde hierover snel duidelijkheid te krijgen. Het is ook nuttig om voorafgaandelijk de NACE-kodes in te kijken en aan te duiden welke economische activiteiten worden beoogd om uit te voeren. Uiteraard dient Leuven Accountants ook een kopie te vragen van paspoort en/of identiteitskaart en verblijfsgegevens.

Tenzij er een wettelijke vrijstelling van BTW-verplichting bestaat (bv sommige VZWs, journalisten), wordt het ondernemingsnummer bij het lokaal bevoegde BTW-kantoor ook geactiveerd voor BTW-doeleinden. Doorgaans leidt dit tot de verplichting tot trimestriële BTW-aangiften, maar grotere ondernemingen hebben de plicht om hun BTW-aangiften maandelijks te doen. Een actief Belgisch BTW-nummer is steeds EG-intracommunautair geldig. De mogelijkheid om binnen een Europse context grensoverschrijdende business-to-business diensten aan klanten te factureren zonder 21% Belgische BTW mag niet worden verward met de verplichting om een actief BTW-nummer aan te vragen. Leuven Accountants beschikt over alle nodige expertise in dit verband.

Tenzij er op basis van internationale criteria een vrijstelling bestaat in België (A1, voormalig E101-formulier), zorgt Leuven Accountants zoals hierboven aangegeven voor de tijdige inschrijving bij een sociale kas en berekent het samen met cliënt de passende bijdragen ten einde na het versturen en het inkohieren van de belastingaangifte met geen onaangename verrassingen aangaande sociale bijdragen voor zelfstandigen te worden geconfronteerd.

Ondernemingen (vennootschappen), niet eenmanszaken:

Indien wordt besloten om de economische activiteit te organiseren vanuit een rechtspersoon (en dus niet op freelance-basis gelinkt aan de identiteit van de cliënt zelf), zijn hogervermelde verplichtingen eveneens van toepassing en wordt dit evenzeer voor de cliënt uitgevoerd.