Back

Verenigingen zonder winstoogmerk

Leuven Accountants staat verenigingen zonder winstoogmerk bij vanaf hun oprichting tot en met de eventuele ontbinding. Dit betreft onder meer: 

 • Assistentie bij het verkrijgen van het juridisch statuut VZW of IVZW(bekomen van rechtspersoonlijkheid).
 • Hulp bij het opstellen van de statuten en een eventueel huishoudelijk reglement.
 • Advies omtrent de organisatiestructuur met stichtingsvergadering, raad van bestuur, dagelijks bestuur (mogelijkheid tot exoneratieclausule), orgaan van vertegenwoordiging, eventuele commissarissen en algemene ledenvergadering.
 • Ledenregister.
 • Naleving van alle wettelijke boekhoudkundige verplichtingen:
  • Opstellen van een passend rekeningstelsel, rekening houdend met de activiteiten van de VZW, alsook met haar omvang.
  • Bijstand aan de raad van bestuur bij de redactie van op maat gesneden boekhoudkundige waarderingsregels.
  • De begroting met bijhorende budgetopvolging.
  • Bijhouden van de nodige dagboeken, opstellen van inventaris, tussentijdse financiële verslaggeving.
  • Opstellen van de jaarrekening (staat van vermogen en de staat van ontvangsten en uitgaven) en officiële neerlegging ervan indien gewenst of wettelijk verplicht.
  • Bestemming netto actief en jaaroverschotten conform VZW-wetgeving.
 • Fiscale verplichtingen:
  • Onroerende bezittingen van de VZW, patrimoniumtaks.
  • Rechtspersonenbelasting.
  • BTW-verplichting of -vrijstelling.
  • Juridische en/of fiscale aspecten m.b.t. schenkingen, legaten, sponsoring. 

Voor verdere inlichtingen, aarzel niet om kontact op te nemen.

Leuven Accountants BVBA