Back

Inkomstenbelasting

Zelfstandige Contractors

Een belangrijk deel van het cliëntele van Leuven Accountants zijn buitenlandse contractors die voor een bepaalde of onbepaalde termijn op zelfstandige basis een missie komen vervullen in België, hoofdzakelijk Brussel, maar niet uitsluitend. Vaak betreft het opdrachten kaderend binnen de  journalistiek, informatica, consultancy (recht of management). Een juiste nuance moet aangebracht worden aangaande de cliënten die perfect een buitenlandse nationaliteit kunnen hebben en behouden (al dan niet Europees), alsook hun inschrijving in het vreemdelingenregister bij de lokale gemeente, maar met een statuut (althans vanuit fiscaal standpunt) als Belgisch verblijfhouder (werkend als zelfstandige of als zaakvoerder van een Belgische vennootschap). De belastingaangifte ziet er met andere woorden niet anders uit als voor een Belgische inwoner met de Belgische nationaliteit. In het excel rekenblad dat kan worden geopend, zijn wat practische voorbeelden uitgewerkt voor Ms/Mr Average Freelancer die als zelfstandige 200 werkdagen per jaar werkt tegen 300 euro, 350 euro, 400 euro, 450 euro en 500 euro per dag. In het laatse scenario van 100.000 euro bruto inkomen op jaarbasis wordt een herberekening gedaan in de simulatie dat er van een vennootschapsstructuur wordt gebruik gemaakt. Die simulatie heeft 3 uitgangspunten: 1/ de zaakvoerder heeft een salaris ten laste van de vennootschap van 45000 euro op jaarbasis; 2/ is idem als 1/, maar de zaakvoerder keert de winst van de vennootschap integraal uit via dividenden en tot slot 3/ worden alle winsten via dividend uitgekeerd, wat interessant kan zijn voor een ondernemer die absoluut niet geïnteresseerd is in Belgische payroll en Belgische sociale zekerheid, vermits dit reeds geregeld is in het thuisland. Het excel rekenblad toont ook aan welke omvang van sociale bijdragen verschuldigd is en geeft een indicatie van de diverse kosten nodig voor de zelfstandige activiteit die fiscaal in aftrek kunnen/mogen worden genomen. Uiteraard is dit maar een voorbeeld gemene deler, zonder rekening te houden met aftrekken zoals voor hypothecaire lening woonhuis, kinderen ten laste, partner (met of zonder) inkomen, verzekerings- en/of pensioenproducten waarvoor premies worden betaald, etc. Leuven Accountants stelt graag met u een aangepast en verfijnd financiaal plan op ten einde u met een betrouwbaar budget te laten starten met een valabele prognose van inkomstenbelastingen en sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige of zaakvoerder.

Verenigingen zonder winstoogmerk

Ondanks het feit dat sommige specifieke handelingen van VZWs (NGO) perfect aan Belgische rechtspersonenbelasting zijn onderworpen (bv bepaalde vastgoedtransacties), mag niettemin toch van het beginsel worden uitgegaan dat een Belgische “not for profit” GEEN inkomstenbelastingen betaalt, dus ook niet wanneer het dienstjaar met een bonus (winst) wordt afgesloten. Dat overschot mag naar een volgend boekjaar worden overgedragen ZONDER hierop inkomstenbelastingen te betalen. Essentieel criterium in dit verband is het daadwerkelijke afwezigheid van een winstoogmerk en de volstrekte afwezigheid van iedere intentie om winst aan de leden uit te keren.

Goed begrip is noodzakelijk omtrent het verschil tussen vrijstelling om inkomstenbelasting te betalen (op winst, zogeheten VZW-bonus per einde boekjaar) en de vrijstelling om 21% Belgische BTW aan te rekenen op die inkomsten. Leuven Accountants werkt voor VZWs die nooit belastingen betalen, maar die hun handelingen (deels of integraal) onderworpen zien aan de BTW-wetgeving. Een goede analyse van de activiteiten is hierin belangrijk samen met de volledige kennis van de werkomstandigheden eigen aan de VZW ten einde een juist advies te kunnen verlenen. Leuven Accountants staat hiervoor graag tot uw dienst.

Grotere of handelsondernemingen

In punt 1 hierboven wordt de eerder rechttoe rechtaan fiscale situatie van een eenmansconsulent besproken en in punt 2 de belastingvrijstelling van VZWs. Leuven Accountants is echter ook graag tot uw dienst voor het opstellen van een financieel plan, alsook de latere boekhoudkundige en fiscale begeleiding van (grotere) commerciële, ambachtelijke of industriële activiteiten, zij het dat hiertoe een meer op maat gesneden budget moet worden opgesteld in samenspraak met de cliënt. Iedere activiteit heeft logischerwijze zijn eigen specifieke kostenstructuur en winstmarges: een handelaar die handelsgoederen importeert en exporteert heeft boekhoudkundig en fiscaal andere aandachtspunten dat een boetiek in een winkelhoofdstraat. Leuven Accountants staat u hierin graag bij.