Back

Zelfstandigen en vennootschappen

Leuven Accountants staat commerciële ondernemingen bij in hun boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

1° Opstart van een economische activiteit

In sommige gevallen wordt een cliënt aangeraden simpelweg als freelancer te werken, de opzet van een persoonlijke zelfstandige activiteit. In andere gevallen of uiteraard bij een samenwerkingsverband, wordt in samenspraak met de cliënt gezocht naar een geschikte vennootschapsstructuur (BV / NV / CommV). Het spreekt voor zich dat fiscale motieven in de keuze een belangrijke rol spelen. In bepaalde gevallen kan ook worden gewezen op de voordelen van burgerlijke vennootschappen (die niet de vorm van een handelsvennootschap aannemen en die geen rechtspersoonlijkheid hebben), de zogeheten maatschap. Dit kan nuttig zijn in de opzet van bijvoorbeeld een advocatenassociatie. Ook de mogelijkheid van een tijdelijke vereniging of een tijdelijke vennootschap kan voor bepaalde activiteiten bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld in het geval van een vastgoedproject opgezet door verschillende promotoren.

2° Boekhouding overeenkomstig de wettelijke normen

Naargelang de omvang en de juridische vorm van de onderneming wordt de boekhouding gevoerd en afgerond in een jaar- of resultatenrekening die een getrouw beeld geeft van de financiële positie van het bedrijf. Leuven Accountants staat de raad van bestuur of de zelfstandige bij in de wettelijke boekhoudkundige verplichting.

3° Analytische boekhouding

Volgens de wensen van de cliënt en met het oog op een goede management verslaggeving worden de resultaten van de onderneming niet enkel vastgesteld, maar ook diepgaander geanalyseerd en gerapporteerd. Datgene wat belangrijk en typerend is voor de onderneming ligt hier aan de basis. Productieondernemingen wensen bijvoorbeeld de kostprijs te kennen per productie-éénheid en het deel vaste en variabele kosten hierin. Bedrijven die bestaan uit verschillende (commerciële) afdelingen wensen het rendement te weten per segment met hun afzonderlijke bijdrage aan het resultaat van de globale onderneming. Andere bedrijven doen slechts een beperkt aantal projecten op een jaar en wensen de rentabiliteit van ieder project afzonderlijk te weten. Voor bepaalde ondernemingen is de individuele bijdrage van medewerkers een belangrijk bedrijfsinstrument.

Bovenop de wettelijk te voeren boekhouding, bepaalt de ondernemer zelf het financiële dashboard van knipperlichten en informatie die nuttig zijn voor een goed bestuur. Leuven Accountants helpt hierbij, doet voorstellen en zorgt voor de concrete uitwerking.

4° Fiscale verplichtingen

De formaliteiten (aangiftes) met bijhorende adviesverstrekking inzake directe inkomstenbelasting (vennootschapsbelasting), alsook indirecte belastingen (BTW, lokale belastingen) worden voor ondernemingen verzorgd. Dit gebeurt zowel op een doorlopende basis (in het verlengde van de boekhouding) als op éénmalige basis. Zo kan er aan belastingplichtigen specifieke adviezen worden verleend omtrent welomschreven fiscale problemen, waarover verduidelijking en onderzoek noodzakelijk is. Leuven Accountants heeft ook een geschikt netwerk van topspecialisten waarop het beroep kan doen.

5° Vennootschapsrecht

Vennootschappen en de boekhouding die ze voeren worden steeds getoetst aan alle verplichtingen die van toepassing zijn ingevolge het vennootschapsrecht.

Leuven Accountants heeft als lid van het Instituut van Accountants en Belastingconsulten tevens de wettelijke kwalificatie om verslagen op te stellen bij de herstructurering van bedrijven: fusies, splitsingen, omvormingen, uitgifte van aandelen met beperking van voorkeurrecht, alsook bij liquidatie: de verslaggeving aan de bijzondere algemene vergadering die beslist over de ontbinding van de vennootschap.

6° Waardering van aandelen

Rekening houdend met de eigenheid van de onderneming worden de aandelen op verzoek objectief gewaardeerd.

Tot uw dienst.

Leuven Accountants BVBA